„Człowiek jest w stanie osiągnąć wszystko co jest w stanie sobie wyobrazić i uwierzyć w to naprawdę, nie zapominając oczywiście o działaniu...”

  

 

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence przyjmuje:
  • osoby z rodzin dysfunkcyjnych, zaniedbaną, tzw. „trudną młodzież”,
  • młodzież nadwrażliwą, nadpobudliwą, a także wycofaną i zahamowaną,
  • młodzież obciążoną różnymi przejawami fobii szkolnej, funkcjonującą wadliwie w zadaniach i relacjach społecznych, wyposażoną w sądy urazowe wynikające z urazowych kontaktów ze środowiskiem.
Misją Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence jest:
  • wspieranie systemu wychowawczego szkół masowych poprzez pomoc młodzieży gimnazjalnej o szczególnych potrzebach społecznych w osiągnięciu sukcesu szkolnego na poziomie klas gimnazjalnych,
  • aktywizacja społeczna młodzieży zagrożonej wykluczeniem i marginalizacją zgodnie ze standardami rozwiązywania tych problemów przyjętymi w krajach Unii Europejskiej.
Cel pobytu w ośrodku: 
  • podczas pobytu w Ośrodku wychowankowie uczestniczą w socjoterapii i uzupełniają zaległości w nauce. Korzystają z kadry Ośrodka i wsparcia grupy przy dużej samodzielności i partnerskim podejmowaniu i realizacji kolejnych zadań,
  • efektem pobytu jest przygotowanie wychowanka do dalszej nauki w szkole masowej z minimalizacją problemów, które spowodowały skierowanie go do Ośrodka.